หน้าหลัก บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ประวัติโรงเรียน ปรัชญาโรงเรียน เข้าสู่ระบบ
ผู้บริหารโรงเรียน
นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
เมนูในโรงเรียน
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิ้งอื่นๆใน สพป.บึงกาฬ
 
ไอพีคุณ
: 54.196.57.4
วันที่เริ่มนับ
: 21/03/2555
วันที่ปัจจุบัน
: 23/04/2557
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 13992
Untitled Document
ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน >> อตฺน ทมยนฺ ติ ปญฺทิตา (บัณฑิตย่อมฝึกตน)

วิสัยทัศน์ : vision

โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ เป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ควบคู่เทคโนโลยี  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based  Management : SBM)  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และสนองแนวทางตามพระราชดำริ  ในโครงการด้วยรักและห่วงใย             ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

พันธกิจ : Mission

๑.  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   พัฒนาหลักสูตร  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   (School  Based  Management : SBM) กระบวนการเรียนรู้         ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๒.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักตนเอง   
มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

๓.  สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และเกิดประสิทธิภาพ

๔.  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

๕.  ปฏิบัติงานในโครงการตามแนวทางพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ของโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

เป้าประสงค์ : Goal

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  based  Management : SBM)   นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยไม่เป็นภาระของสังคม  และสนองแนวทางตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ของโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย

สิ่งที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียน

. นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  มีความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี

. ครูสมัยใหม่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อยู่เสมอๆ

. โรงเรียนเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

. การบริหารจัดการ เน้นการกระจายอำนาจ มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมชื่นชม

 

BANANA

B= Bayao Brain Storming

A= Active (Young Team)

N= Knowledge from everybody

A= Agriculture for lunch

N= Network (Work as network)

A= Awesome

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์

78 หมู่ 8 บ.บะยาว ต.หนองยอง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 83190

โทรศัพท์ :

webmaster @ นายมาโนช    แก้วเพียท้าว (bom_bc49010911762@hotmail.com)และนายวรวุฒิ บุตรแสนลี (tootee33@hotmail.com)เจ้าหน้าที่ข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน โทร 042-492121